பகுக்கப்படாதது

சும்மா இரு

இருட்டிலிருந்து தப்பிக்க
அவசரமாக கதவை திறந்து ஓடியதில்
பக்கத்து ரூம் விளக்கும் அணைந்தது
எங்கும் நிழல் பூரணமாய்

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s